group members

  • Ameliia Kovalenko - KEA
  • Elle Malia Ryono - OTIS
  • Kristina Mickute - Politecnico Milano
  • Matthew Linton Currie - George Brown College
  • Mohamed Achraf - Fontys University